Privacybeleid

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Ook IJsclub Willemsoord e.o. verwerkt persoonsgegevens. De gegevens die wij verwerken zijn door u aan ons verstrekt bij aanvang van, of tijdens het lidmaatschap van onze IJsclub .
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit document voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de IJsclub te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de IJsclub op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de IJsclub Willemsoord deze verwijderen en bent u geen lid meer van de ijsclub.
Beveiliging persoonsgegevens
De IJsclub Willemsoord treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Wijziging van het privacy beleid
De IJsclub Willemsoord past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van haar Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal IJsclub Willemsoord u in de algemene ledenvergadering informeren.
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

De gegevens welke wij verwerken zijn:
• Naam (voorn(a)am(en), achternaam en eventuele tussenvoegsels)
• Adres
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Bankgegevens
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en worden deze alleen verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U kunt uw gegevens te allen tijde inzien bij de secretaris van de IJsclub Willemsoord e.o.
De verwerkte gegevens treft u ook aan op de ledenkaartjes.
Gegevens niet (meer) correct? Wijzigingen kunt u doorgeven aan de secretaris van de IJsclub Willemsoord e.o.
Als IJsclub Willemsoord e.o. hechten wij aan een historisch archief. Wij zullen uw gegevens daarom na eventuele opzegging van het lidmaatschap tot “in de eeuwigheid” bewaren zodat wij u in de toekomst kunnen informeren over en uitnodigen voor jubilea en andere belangwekkende zaken omtrent onze IJsclub. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor het versturen van reguliere verenigingszaken, nieuwsbrieven etc.
Indien u dit ongewenst vindt, kunt u ons bij het opzeggen van het lidmaatschap of op enig moment daarna verzoeken uw gegevens te verwijderen.
Verder dient u er als lid van IJsclub Willemsoord e.o. rekening mee te houden dat:
• Wij gebruik maken van internet en social media.
• Via onze Website, Facebook en Twitter informeren wij belangstellenden. Wij maken hierop gebruik van zowel tekstmateriaal als foto’s. Deze foto’s kunnen gemaakt worden zowel tijdens ijsdagen als andere clubactiviteiten. Bij zwaarwegende bezwaren hiertegen kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur via de secretaris.
• Indien u gebruik van de ijsbaan of deelneemt aan activiteiten kunnen hiervan zaken gepubliceerd worden in diverse (internet)media;
• Het mogelijk is dat er beeld- en geluidsmateriaal wordt gemaakt tijdens ijsdagen en activiteiten en dat deze kunnen worden gepubliceerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris.

Hopelijk krijgen we weer de mogelijkheid om met jong en oud te genieten van een mooi aantal schaatsdagen!